GRATIS expressfrakt på alla beställningar över 150 € 8-10 dagar från beställning till leverans

Villkor

§1 Allmänt, tillämpningsområde

(1) Följande allmänna villkor (GTC) reglerar avtalsförhållandet mellan Backyard Design och konsumenterna och entreprenörerna som använder Backyard Design-webbplatsen (nedan kallad “Köparen”). Villkoren gäller användningen av webbplatsen www.backyarddesignusa.com samt alla underdomäner som tillhör denna domän. I båda fallen är den giltiga versionen vid tidpunkten för avtalets ingående avgörande.

(2) Konsumenter i den mening som avses i dessa villkor är fysiska personer som ingår affärsförbindelser med Backyard Design utan att detta kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. Entreprenörer i den mening som avses i dessa villkor är fysiska personer och juridiska personer eller partnerskap med rättslig förmåga som ingår ett affärsförhållande med Backyard Design under sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

§2 ingående av avtal

(1) Erbjudandena från Backyard Design på Internet är en icke-bindande inbjudan till köparen att beställa varor från Backyard Design.

(2) Genom att beställa önskat köpobjekt på Internet ger köparen ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Om sponsorlogotyper av skyddade varumärken införlivas på kundförfrågan måste kunden kunna visa användningsrättigheterna på begäran.

(3) Backyard Design har rätt att acceptera detta erbjudande inom 1-2 arbetsdagar genom att skicka en orderbekräftelse. Beställningsbekräftelsen skickas till info@backyarddesignusa.com. Efter fruktlöst utgång av den period som nämns i mening 1 anses erbjudandet avvisas.

§3 Betalning, förfallodag, sen betalning

(1) Betalningen av varorna sker i förväg. Vi förbehåller oss rätten att acceptera eller utesluta vissa betalningsmetoder i enskilda fall.

(2) Vid förskottsbetalning samtycker köparen till att omedelbart betala inköpspriset efter avtalets ingående och det påbörjar produktionen av individualiserade produkter.

(3) Om köparen inte betalar i betalning är han ansvarig för all vårdslöshet. Han är också ansvarig för föreställningen på grund av föreställningen, såvida inte skadorna skulle ha inträffat även om det var i rätt tid.

(4) Inköpspriset är föremål för ränta under förseningen. Årets standardränta är fem procentenheter över basräntan. I lagliga transaktioner där en konsument inte är inblandad är räntan åtta procentenheter över basräntan.

(5) The assertion of further damage is not excluded.

(6) Betalning med faktura och finansiering

I samarbete med Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi dig köp av faktura och delbetalning som betalningsalternativ. Observera att köp på konto och avbetalning endast är tillgängliga för konsumenter och att betalning måste göras till Klarna.

Faktura

När du köper på konto hos Klarna får du alltid varorna först och du har alltid en betalningsperiod på 14 dagar. Du hittar de fullständiga villkoren för inköp av fakturor för leveranser till Tyskland här och de fullständiga villkoren för inköp av fakturor för leveranser till Österrike finns här. Onlinebutiken tar ut en avgift på 5,00 € per beställning när du köper en räkning med Klarna.

Uthyrningsköp

Med Klarna-finansieringstjänsten kan du på ett smidigt sätt betala för ditt köp i månadsbetalningar på minst 1/24 av det totala beloppet (eller minst 6,95 €) eller på de villkor som annars anges i kassan. För mer information om avbetalning, inklusive villkor och europeisk standardinformation för konsumentkrediter, klicka här. Avbetalning erbjuds endast för Tyskland.

Integritetspolicy

Klarna granskar och utvärderar dina uppgifter och upprätthåller ett legitimt intresse och orsakar ett datautbyte med andra företag och kreditreferensbyråer. Din personliga information kommer att behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddsföreskrifter och enligt informationen i Klarnas dataskyddsföreskrifter för Tyskland / Österrike.

§4 Leverans

(1) Leveransen sker genom att skicka köpobjektet till den adress som köparen har meddelat.

(2) Beroende på vikt och fraktmetod uppgår kostnaderna för frakt av köpobjektet till 3,99 € till 19,99 € och bärs av köparen. För utländska leveranser, om inte annat anges, debiteras förpacknings- och fraktpriset separat efter vikt. Om köparen önskar en speciell typ av försändelse, med högre kostnader, måste han också bära dessa extra kostnader.

(3) Om köparen förvärvar köpobjektet för sin kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet, ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av köpobjektet övergå till honom så snart Backyard Design föremålet för köpet speditören, transportören eller den andra personen som utför leveransen eller institutionen har levererat.

§5 Ägarförbehåll

Det köpta föremålet förblir Backyard Designs egendom tills full betalning har gjorts. Före överlåtelse av ägande är pantsättning, tilldelning, bearbetning eller omvandling inte tillåtet utan uttryckligt tillstånd från Backyard Design.

§6 Priser

Priset som anges i respektive erbjudande för försäljningsobjektet är det slutliga priset inklusive eventuell moms och andra priskomponenter. Priset inkluderar inte leverans- och fraktkostnader.

§7 Avgång

(1) Backyard Design har rätt att återkalla kontraktet även med avseende på en utestående del av leveransen eller tjänsten, om felaktig information om köparens kreditvärdighet har gjorts eller om objektiva skäl angående köparens insolvens har uppstått, till exempel inledande av insolvensförfaranden köparens egendom eller avslag på ett sådant förfarande på grund av brist på kostnadstäckande tillgångar. Köparen ges möjlighet att göra en förskottsbetalning eller ställa en lämplig säkerhet före avgång.

(2) Utan att det påverkar eventuella skadeståndsanspråk, ska redan tillhandahållna partiella tjänster faktureras och betalas i enlighet med avtalet i händelse av delvis återkallande. (För cykeldesigner och hjälmpaket med 50 €, med bakgrunder 25 €)

§8 Garanti

(1) Garanti till konsumenter a) Backyard Design garanterar att den köpta artikeln är felfri vid leverans. Om en kvalitetsfel uppstår inom två månader efter leveransen av köpet, antas det att defekten redan var defekt vid leveransen, såvida inte detta antagande är oförenligt med köpet eller defekten. . Om den materiella bristen inte uppträder förrän efter två månader, måste köparen bevisa att den väsentliga bristen redan fanns vid överlämnandet av köpet. b) Om köpobjektet är bristfälligt vid leveransen, har köparen valet om kompletterande prestanda ska ske genom reparation eller utbyte. Backyard Design har rätt att vägra den valda åtgärden om det bara är möjligt med oproportionerliga kostnader och den andra typen av åtgärd kvarstår utan väsentliga nackdelar för köparen. c) Om den kompletterande prestandan misslyckas kan köparen i princip kräva en sänkning av inköpspriset (nedsättning) eller annullering av avtalet (återkallelse) samt skador. För endast mindre fel har köparen ingen ångerrätt.

(2) Garanti till entreprenörer a) Om köpet för Backyard Design och köparen är en kommersiell transaktion, måste köparen inspektera de levererade varorna omedelbart för kvalitets- och kvantitetsavvikelse och meddela Backyard Design skriftligen inom en period på 5 dagar från mottagandet av varorna; I annat fall är påståendet om garantikrav uteslutet. Dolda defekter är Backyard Design inom en period av 5 dagar, från skriftlig upptäckt. Tidsfristen räcker för att skicka tid. I det här fallet bär köparen den fulla bevisbördan för alla anspråk, särskilt för själva felet, för tiden för upptäckten av felet och för att klagomålet är aktuellt. b) Vid defekter ska Backyard Design, efter eget val, garantera reparation eller utbyte.

(3) Köparens fordringar på grund av brister löper ut om ett år.

(4) Om Backyard Design levererar ett defektfritt köpobjekt i syfte att komplettera prestanda, kan Backyard Design kräva att köparen returnerar det defekta köpobjektet.

(5) Skador orsakade av felaktiga eller avvikande åtgärder från köparen under installation, anslutning, drift eller lagring utgör inte ett krav mot Backyard Design.

§9 Ansvarsbegränsning

(1) För andra skador än skador på liv, kropp och hälsa ska Backyard Design endast hållas ansvariga i den mån dessa skador baseras på avsiktliga eller grovt oaktsamma handlingar eller på skyldig överträdelse av en väsentlig avtalsenlig skyldighet av Backyard Design eller dess vicarious agenter. Avgörande för avtalet är en skyldighet vars fullgörande gör det möjligt att utföra avtalet korrekt i första hand och på vars iakttagande köparen regelbundet kan förlita sig. Eventuella ytterligare skadeståndsansvar är uteslutna. Anspråk som härrör från en garanti från Backyard Design för arten av inköpsobjektet och lagen om produktansvar förblir opåverkad.

(2) Enligt nuvarande teknik kan datakommunikation över Internet inte garanteras felfri och / eller tillgänglig hela tiden. Vi är därför inte ansvariga för tillgången till vår Internetbutik när som helst.

§10 Lagval, behörighet

(1) Alla tvister som härrör från detta rättsliga förhållande är underkastade Förbundsrepubliken Tysklands lag. För konsumenter gäller detta lagval endast i den utsträckning det beviljade skyddet inte återkallas av obligatoriska bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort. Giltigheten av FN: s inköpslag är utesluten.

(2) Om köparen är en handlare, en juridisk enhet enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig lag, är den exklusiva behörighetsplatsen för alla tvister som härrör från detta avtal Backyard Design. Detsamma gäller om köparen inte har en allmän jurisdiktion i Tyskland eller om hans hemvist eller vanliga vistelseort är okänd när klagomålet lämnas in.

§11 Klausul om avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig eller inte kan verkställas, ska de återstående bestämmelserna i dessa villkor förbli opåverkade, såvida inte uppsägningen av enskilda klausuler skulle missgynna en part så orimligt att det inte längre rimligen kunde förväntas av kontraktet ,

§12 Logotyprättigheter

(1) Om kunden skickar in sitt eget motiv / logotyp eller har något annat inflytande på produkten (textanpassning) försäkrar kunden Backyard Design att texten och motivet / logotypen är fria från tredje parts rättigheter. Varje intrång i upphovsrätten, personliga rättigheter eller namnrättigheter bärs av kunden i detta fall. Kunden försäkrar också att han inte kränker andra rättigheter för tredje part på grund av individualiseringen av produkten. Logotyper som KTM, Husqvarna, Red Bull eller Monster Energy får inte laddas upp under några omständigheter.

(2) Kunden ska hålla Backyard Design skadeslöst mot alla fordringar och anspråk som görs gällande för intrång i sådana rättigheter från tredje part, i den mån kunden är ansvarig för brott mot tull. Kunden ersätter Backyard Design för alla kostnader för försvar och andra skador.

Slut på villkoren

Alternativ tvistlösning enligt art. 14 stycken 1 ODR-VO och § 36 VSBG:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en online-tvistlösningsplattform (OS) som finns tillgänglig på https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi är inte skyldiga och ovilliga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskillnadskommitté.

×

Varukorg