GRATIS expressfrakt på alla beställningar över 2000 Kr 4-5 dagar från beställning till leverans

Villkor och bestämmelser

Vi hjälper gärna till med alla dina frågor!

§1 Allmänt, tillämpningsområde

(1) Följande allmänna villkor (AGB) reglerar avtalsförhållandet mellan Backyard Design och de konsumenter och företagare som använder Backyard Designs webbplats (nedan kallad “köparen”).

Villkoren gäller användningen av webbplatsen www.backyarddesign.se samt alla underdomäner som tillhör denna domän.

I varje fall är den version som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående avgörande.

(2) Konsumenter i den mening som avses i dessa villkor är fysiska personer som ingår affärsrelationer med Backyard Design utan att detta kan hänföras till deras kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

Entreprenörer i den mening som avses i dessa villkor är fysiska personer och juridiska personer eller partnerskap med rättslig kapacitet som ingår en affärsrelation med Backyard Design inom ramen för sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

 

§2 ingående av avtalet

(1) Backyard Designs erbjudanden på Internet är en icke-bindande inbjudan till köparen att beställa varor från Backyard Design.

(2) Genom att beställa det önskade köpobjektet på Internet ger köparen ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.

Om sponsorlogotyper av skyddade varumärken införlivas på kundens begäran måste kunden på begäran kunna visa upp användningsrättigheterna.

(3) Backyard Design har rätt att acceptera detta erbjudande inom 1-2 arbetsdagar genom att skicka en orderbekräftelse.

Orderbekräftelsen skickas till info@backyarddesign.se. Efter fruktlös utgång av den tid som nämns i mening 1 anses erbjudandet ha avvisats.

§3 Betalning, förfallodag, försenad betalning

(1) Betalningen av varorna sker i förskott. Vi förbehåller oss rätten att acceptera eller utesluta vissa betalningsmetoder i enskilda fall.

(2) Vid förskottsbetalning förbinder sig köparen att omedelbart betala köpeskillingen efter att avtalet har ingåtts och det börjar tillverkningen av individualiserade produkter.

(3) Om köparen är i dröjsmål med betalningen är han ansvarig för eventuell försummelse. Han är också ansvarig för utförandet på grund av utförandet, såvida inte skadan skulle ha inträffat även om utförandet skedde i tid.

(4) Köpeskillingen är föremål för ränta under dröjsmålet. Dröjsmålsräntan för året är fem procentenheter över basräntan.

I rättsliga transaktioner där en konsument inte är inblandad är räntan åtta procentenheter över basräntan.

(5) Det är inte uteslutet att hävda ytterligare skada.

(6) Betalning mot faktura och finansiering

I samarbete med Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, erbjuder vi dig fakturaköp och delbetalningsköp som betalningsalternativ.

Observera att köp på faktura och delbetalningsköp endast är tillgängliga för konsumenter och att betalningen måste ske till Klarna.

Faktura

När du köper på konto hos Klarna får du alltid varorna först och du har alltid en betalningstid på 14 dagar.

De fullständiga villkoren för köp av fakturor för leveranser till Tyskland hittar du här och de fullständiga villkoren för köp av fakturor för leveranser till Österrike hittar du här.

Nätbutiken tar ut en avgift på 5,00 euro per beställning vid köp av en faktura med Klarna.

Hyra-köp

Med Klarnas finansieringstjänst kan du på ett flexibelt sätt betala ditt köp i månatliga delbetalningar på minst 1/24 av det totala beloppet (eller minst 6,95 €) eller på de villkor som annars anges i kassan.

För mer information om köp på avbetalning, inklusive villkor och europeisk standardinformation om konsumentkrediter, klicka här. Avbetalningsköp erbjuds endast för Tyskland.

Integritetspolicy

Klarna undersöker och utvärderar dina uppgifter och upprätthåller ett legitimt intresse och orsakar ett datautbyte med andra företag och kreditupplysningsföretag.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och enligt informationen i Klarnas dataskyddsbestämmelser för Tyskland/Österrike.

§4 Leverans

(1) Leverans sker genom att skicka köpobjektet till den adress som köparen meddelat.

(2) Kostnaderna för att skicka köpobjektet uppgår till 19,99 till 50,00 dollar och ska betalas av köparen.

För utländska leveranser, om inget annat anges, debiteras priset för förpackning och frakt separat efter vikt. Om köparen önskar en särskild typ av försändelse, som medför högre kostnader, måste han också bära dessa extra kostnader.

(3) Om köparen förvärvar köpobjektet för sin kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet, övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av köpobjektet till honom så snart Backyard Design köpobjektet speditören, transportören eller den andra personen att utföra försändelsen eller institutionen har levererat.

5 § Förbehåll för äganderätten

Det köpta objektet förblir Backyard Designs egendom tills full betalning har gjorts.

Före överföring av äganderätten är det inte tillåtet att pantsätta, överlåta, bearbeta eller omvandla varan utan uttryckligt tillstånd från Backyard Design.

§6 Priser

Det pris som anges i respektive anbud för försäljningsobjektet är det slutliga priset inklusive eventuell tillämplig moms och andra priskomponenter.

I priset ingår inte leverans- och fraktkostnader.

§7 Uppsägning

(1) Backyard Design har rätt att frånträda avtalet även med avseende på en utestående del av leveransen eller tjänsten, om felaktig information om köparens kreditvärdighet har lämnats eller om objektiva skäl avseende köparens insolvens har uppstått, t.ex. att ett insolvensförfarande har inletts för köparens egendom eller att ett sådant förfarande har avslagits på grund av brist på kostnadstäckande tillgångar.

Köparen ges möjlighet att göra en förskottsbetalning eller ställa en lämplig säkerhet innan han eller hon avgår.

(2) Utan att det påverkar eventuella skadeståndsanspråk ska redan utförda deltjänster faktureras och betalas i enlighet med avtalet vid partiell avgång. (För cykeldesigns och hjälmomslag med 50 €, med bakgrunder 25 €).

 
 

§8 Garanti

(1) Garanti till konsumenter a) Backyard Design garanterar att den köpta varan är felfri vid leverans.

Om det inom två månader efter leveransen av köpobjektet uppstår ett kvalitetsfel, förutsätts det att felet var bristfälligt redan vid leveranstillfället, om inte detta antagande är oförenligt med köpobjektets eller felets art.

Om materialfelet inte visar sig förrän efter två månader måste köparen bevisa att materialfelet fanns redan när köpobjektet överlämnades.

b) Om köpobjektet är defekt vid leveransen har köparen möjlighet att välja om tilläggsutförandet ska ske genom reparation eller utbyte.

Backyard Design har rätt att vägra den valda avhjälpande åtgärden om den endast är möjlig med oproportionerliga kostnader och den andra typen av avhjälpande åtgärd förblir utan betydande nackdelar för köparen.

c) Om tilläggsutförandet misslyckas kan köparen i princip efter eget val kräva nedsättning av köpeskillingen (nedsättning) eller hävning av avtalet (hävning) samt skadestånd.

Vid endast mindre brister har köparen ingen ångerrätt.

(2) Garanti till företagare

a) Om köpet för Backyard Design och köparen är en affärstransaktion, måste köparen omedelbart undersöka de levererade varorna på kvalitets- och kvantitetsavvikelser och meddela Backyard Design skriftligen inom en period av 5 dagar från mottagandet av varorna; I annat fall är hävandet av garantianspråk uteslutet.

Dolda defekter är Backyard Design inom en period av 5 dagar, från upptäckten skriftligen. Tidsfristen är tillräcklig för att avsändningen ska ske i tid.

I detta fall bär köparen den fulla bevisbördan för alla anspråk, i synnerhet för själva felet, för tidpunkten för upptäckten av felet och för reklamationens aktualitet.

b) I händelse av defekter ska Backyard Design, efter eget val, garantera reparation eller utbyte.

(3) Köparens anspråk på grund av defekter förfaller efter ett år.

(4) Om Backyard Design levererar ett defektfritt inköpsobjekt i syfte att utföra tilläggsprestationer, kan Backyard Design kräva att köparen returnerar det defekta inköpsobjektet.

(5) Skador som orsakats av felaktiga eller icke överensstämmande åtgärder från köparens sida vid installation, anslutning, drift eller förvaring, utgör inte ett anspråk mot Backyard Design.

§9 Begränsning av ansvar

(1) För andra skador än skador på liv, kropp och hälsa är Backyard Design endast ansvarig i den mån dessa skador grundar sig på uppsåtliga eller grovt vårdslösa handlingar eller på klandervärt åsidosättande av en väsentlig avtalsförpliktelse av Backyard Design eller dess ställföreträdare.

Avgörande för avtalet är en skyldighet, vars uppfyllande överhuvudtaget möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och på vars iakttagande köparen regelmässigt kan förlita sig.

Varje ytterligare skadeståndsansvar är uteslutet. Anspråk på grund av en garanti som Backyard Design har gett för köpobjektets art och lagen om produktansvar förblir opåverkade.

(2) Enligt den nuvarande tekniken kan datakommunikationen via Internet inte garanteras felfri och/eller tillgänglig vid alla tidpunkter.

Vi är därför inte ansvariga för att vår Internetbutik är tillgänglig vid varje tidpunkt.

10 § Val av lag, jurisdiktion

(1) Alla tvister som uppstår i samband med detta rättsförhållande omfattas av Förbundsrepubliken Tysklands lag.

För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

Giltigheten av FN:s inköpslag är utesluten.

(2) Om köparen är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, är exklusiv jurisdiktion för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal Backyard Designs säte.

Detsamma gäller om köparen inte har en allmän domstol i Tyskland eller om hans hemvist eller vanliga vistelseort är okänd vid tidpunkten för klagan.

11 § Separabilitetsklausul

Om någon bestämmelse i dessa villkor skulle vara eller bli ogiltig eller ogenomförbar ska de återstående bestämmelserna i dessa villkor förbli oförändrade, såvida inte uppsägning av enskilda klausuler skulle missgynna den ena parten så orimligt att den inte längre rimligen kan förväntas av avtalet.

§12 Logotyprättigheter

(1) Om kunden lämnar in sitt eget motiv/logotyp eller har något annat inflytande på produkten (textpersonalisering) försäkrar kunden Backyard Design att texten och motivet/logotypen är fria från tredje parts rättigheter.

Eventuella intrång i upphovsrätt, personliga rättigheter eller namnrättigheter ska i detta fall helt och hållet bäras av kunden.

Kunden försäkrar också att han inte kränker några andra rättigheter hos tredje part på grund av individualiseringen av produkten.

Logotyper som KTM, Husqvarna, Red Bull eller Monster Energy får under inga omständigheter laddas upp.

(2) Kunden ska hålla Backyard Design skadeslös för alla krav och anspråk som görs gällande för intrång i sådana rättigheter hos tredje part, i den mån kunden är ansvarig för pliktbrottet.

Kunden ska ersätta Backyard Design för alla kostnader för försvar och andra skador.

Slut på villkoren

Alternativ tvistlösning i enlighet med artikel. 14 para. 1 ODR-VO och § 36 VSBG:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS) som finns tillgänglig på https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vi är inte skyldiga och ovilliga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

BEHÖVER DU HJÄLP?
KONTAKTA OSS NU!